Strona główna1 » Regulamin

Używane silniki do wszystkich marek.

Kontakt
  • ViCo Consulting Sp. z o.o.
    Ulica Sieradzka 2
    98-300 Wieluń
    NIP: 899-274-47-29
  • E-mail:biuro@vico-car.pl
  • Telefon530777050
  • Godziny działania sklepuPoniedziałek - Piątek : 8.00 - 16.00

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego - www.motors24.pl

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.motors24.pl. Sklep prowadzi Vico Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, ul. Sieradzka 2, 98-300 Wieluń, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466017, NIP: 8992744729, REGON: 022162429, kapitał zakładowy: 5000 zł, zwany dalej Sprzedawcą.
Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 
adres poczty elektronicznej: biuro@vico-car.pl;
pod numerem telefonu: +48 534 070 708.
Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.motors24.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego. 
Regulamin – niniejszy dokument;
Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 
komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Sprzedawca sprzedaje towary nowe.
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien: 
podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
W przypadku Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów: 
za pośrednictwem firmy kurierskiej;
za pośrednictwem operatora pocztowego;
odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
Klient może wybrać następujące metody płatności: 
przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia).
Klient w terminie 7 dni  zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy


Klient będący Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Klient będący Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Vico Consulting sp. zo.o. ul. Południowa 34, 64-030 Śmigiel.
Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba, że Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
Jeżeli Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. Rękojmia towarów używanych skrócona jest do roku.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Vico Consulting sp. zo.o., ul. Sieradzka 2, 98-300 Wieluń , na adres poczty elektronicznej: biuro@vico-car.pl, numer telefonu +48 534 070 708.
Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeżeli silnik nie zostanie zamontowany, zgodnie z obowiązującymi zasadami przy wymianie silnika. Przede wszystkim silnik przed odpaleniem musi być zalany nowym olejem i muszą zostać wymienione filtry i inne części eksploatacyjne. Uwaga!!! Przed rozpoczęciem eksploatacji silnika konieczne jest sprawdzone ciśnienia oleju, sprawdzenie drożności smoka olejowego, przewodów olejowych, czystości miski olejowej itp. 


X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Vico Consulting sp. zo. o., ul. Sieradzka 2, 98-300 Wieluń, na adres poczty elektronicznej: biuro@vico-car.pl, numer telefonu +48 534 070 708.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

Produkty nowe sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją udzieloną przez Producenta.
Produkty używane sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są 14 dniową gwarancją rozruchową udzieloną przez Sprzedawcę.  Termin gwarancji liczony jest od dnia dostawy pod adres wskazany przez klienta w zamówieniu lub odbioru przez klienta od sprzedającego. 
Klient zobowiązany jest podczas montażu stosować się do instrukcji użytkowania. W przypadku używanych produktów należy postępować zgodnie z instrukcja stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu.
 Gwarancja rozruchowa obejmuje podstawowy osprzęt (czyli układ wtryskowy i turbinę), nie obejmuje zaś drobnego osprzętu, rurek, węży, czujników okablowania czy uszczelnień tp te elementy jeżeli są dodane to jest to gratis. Gwarancja nie dotyczy również elementów które podlegają wymianie takich jak rozrząd. Silnik przed założeniem należy wyposażyć w nowy rozrząd.  Gwarancji też nie podlegają elementy plastykowe, rurki EGR i inne elementy które mogą w łaty sposób być uszkodzone podczas transportu. 
Gwarancja nie zostanie uwzględniona, jeżeli silnik nie zostanie zamontowany, zgodnie z obowiązującymi zasadami przy wymianie silnika opisanymi w instrukcji. 
XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Klient będący Konsumentem i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XIII. Ochrona danych osobowych
Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. 
XIV. Postanowienia końcowe
Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem i Przedsiębiorcą  na prawach Konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 


Instrukcja montażu

Szanowni klienci, ze względu na wielokrotnie powtarzające się błędy w montażu elementów mechanicznych pojazdów spalinowych, skutkujące uszkodzeniem zakupionego towaru, przedstawiamy instrukcję czynności koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakupionego przedmiotu po montażu. Niniejsze instrukcja montażu obowiązuje każdy podmiot zajmujący się montażem towaru zakupionego od sprzedającego . Pominięcie kroków wskazanych w poniższej instrukcji może prowadzić do uszkodzenia zakupionego przedmiotu. Niedopełnienie któregokolwiek z elementów instrukcji montażu skutkuje utratą możliwości przeprowadzenia procedury reklamacyjnej. 
1. Obowiązki klienta przy montażu skrzyni manualnej:
Wymiana oleju w skrzyni, wymiana sprzęgła i koła dwumasowego oraz linek sterujących lub wybieraka. Czynności te muszą być udokumentowane.
2. Obowiązki klienta przy montażu skrzyni automatycznej.
Wymiana oleju (wraz z dynamicznym płukaniem), wymiana filtra olejowego. Adaptacja sprzęgła hydrokinetycznego oraz właściwa, zgodna z zaleceniami adaptacja skrzyni biegów. Zakres wykonanych czynności musi być udokumentowany. 
3. Obowiązki klienta przy wymianie silnika „goły słupek”
Skrupulatne sprawdzenie podzespołów montowanych na jednostkę, w szczególności turbiny i wtryskiwaczy. Brak dokumentacji na powyższe skutkował będzie utratą gwarancji. Podczas montażu jednostki niezbędnym jest sprawdzenie uszczelnień, siemeringów, oringów, gdyż ze względu na charakter przedmiotu nie mamy możliwości ich sprawdzenia przed demontażem. Należy również wymienić napęd rozrządu, niezależnie od tego czy zastosowany jest pasek czy łańcuch. Podczas próbnego rozruchu należy sprawdzić również manometrem ciśnienie oleju i udokumentować tą czynność (na przykład przez nagranie telefonem komórkowym).
4. Obowiązki klienta przy wymianie silnika „kompletny”
Pierwszym krokiem przed montażem jednostki jest konieczność weryfikacji stanu i kompletacji drobnego osprzętu. Podane kody silników występują w wielu modelach aut i mogą się nieznacznie różnić typem osprzętu. Również fakt pochodzenia silników z aut powypadkowych i możliwość uszkodzenia drobnego osprzętu wymaga jego weryfikacji. Kolejnym krokiem jest weryfikacja uszczelnień jednostki. Następnie wykonanie niezbędnych czynności serwisowych, wymiana pasków, napędu rozrządu, oleju i filtra. Ze względu na aktualne zalecenia tyczące odstępów między przeglądowych, zalecamy również wykonanie płukanki silnika preparatami do tego przeznaczonymi (np.Liqui Moly Engine Flush) w celu usunięcia złogów i poprawieniu parametrów pracy silnika, jednocześnie zwiększając jego żywotność. Należy również po podłączeniu instalacji elektrycznej wykonać diagnostykę silnika oraz dokonać udokumentowanego pomiaru ciśnienia oleju podczas próbnego rozruchu.

 

 

UWAGA:
Brak zapłaty w ciągu 2 dni od zakupu powoduje automatyczne rozwiązanie umowy kupna sprzedaży


Przejdź do strony głównej